Categories
Michael Novakhov - SharedNewsLinks℠ via Inoreader

@andriyhaydash: RT by @mikenov: Kremlin must burn down to ashes.

Kremlin must burn down to ashes. https://t.co/0V2W3rGXuj

— Andriy Haydash (@andriyhaydash) November 28, 2023

Spread the News